“VinciSmile” kase görnüşleri

  • Gizlin maloklýuziýany görkeziň
  • Açyk maloklýuziýany görkeziň
  • Çuňňur artykmaç maloklýuziýany görkeziň
  • Köp adamly dişleriň maloklýuziýasyny görkeziň
  • Aralyk dişleriň maloklýuziýasyny görkeziň
  • Uzalýan maloklýuziýany görkeziň
Eňek bilen aşaky maloklýuziýany görkeziň

Underbite näme?

Underbite, ýokarky dişleriň ýokary çykýan we aşýan mandibulýar dişlere degişlidir.

Bu nähili täsir edýär?

Bu hadysa, köplenç maksillary näsazlyk, ösüşiň üstünden mandibular ýa-da ikisi bilen ýüze çykýar.Mundan başga-da, maksillary dişleriň ýitmegi bilen hem bolup biler.Underbite dişleriň könelmegine we eňegiň bogun agyrysyna sebäp bolup, kesikleriň ýa-da mollaryň kadaly işlemegine täsir edip biler.

Eňek bilen açyk açyk maloklýusiýany görkeziň

Openbite näme?

Öňki açyk dişlemek, ýokarky we aşaky diş arkasynyň we eňegiň dikligine adaty bolmadyk ösüşidir.Upperokarky we aşaky dişler merkezi oklýuziýada we mandibulýar funksional hereketde bolanda hiç hili okkluzal aragatnaşyk ýok.Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, ýokarky we aşaky dişler dik ugurda ideal oklýuziýa ýetmek kyn.

Bu nähili täsir edýär?

Diş maloklýuziýasynyň bir görnüşi hökmünde, açyk dişlemek diňe bir estetika täsir edip bilmez, eýsem stomatognatiki ulgamyň işine hem täsir edip biler.

Eňek bilen çuňňur artykmaç maloklýuziýany görkeziň

Çuňňur artykmaçlyk näme?

Artykmaç ýokarky dişler okkluzal bolanda aşaky dişleriň çynlakaý örtügini aňladýar.

Bu nähili täsir edýär?

Adatça genetiki genler, agyz endikleriniň erbet bolmagy ýa-da diş etini goldaýan süňkleriň ösmegi, diş etiniň ýa-da ýaranyň döremegine, aşaky dişleriň aşmagyna we aşmagyna, şeýle hem TMJ-de agyrylara sebäp bolup biler.

Eňek bilen köp adamly dişleri görkeziň

Köp adamly dişler näme?

Diş arçasynyň ýeterlik däldigi sebäpli dişleriň saklanyp bilmeýän ýagdaýynda azajyk düzediş gerek bolup biler.

Bu nähili täsir edýär?

Bejergi bolmazdan, diş dişleriniň köp bolmagy diş hasaplamalarynyň köpelmegine, dişleriň çüýremegine we diş etiniň keseliniň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

Eňek bilen aralyk dişleriň maloklýuziýasyny görkeziň

Aralyk dişler näme?

Diş aralygyndaky dişler, mikrodontiýanyň, eňekleriň adatdan daşary ösmegi, genetiki genler, dişleriň ýitmegi we / ýa-da diliň erbet zyňylmagy netijesinde dörän uly diş giňişliginden döreýär.

Bu nähili täsir edýär?

Teethitirilen dişler goşmaça ýer döredip, daş-töweregindäki dişleriň gowşamagyna sebäp bolup biler.Mundan başga-da, dişlerden gorag ýoklugy sebäpli, diş dişiniň, periodontal jübüsine we periodontal kesel töwekgelçiliginiň ýokarlanmagyna sebäp bolýan dişleriň arasynda boşluklar bolar.

Eňegi bilen uzalýan maloklýuziýany görkeziň

Protrusion näme?

Dişleriň adaty aralykdan çykýandygy we dişleriň okkluzal bolanda dişleriň aňsatlyk bilen ýüze çykmagydyr.

Bu nähili täsir edýär?

Diş protrusiony diňe bir çeýnemek funksiýasyna däl, eýsem estetika-da gündelik durmuşa uly täsir edýär.Mundan başga-da, uzak möhletli uzalma dodaklaryň nemlendiriji we tüýkülik işini peselder we sakgyç gury howada çişmegine we sakgyç polipine täsir eder, mundan başga-da sakgyç zaýalanar.

Görkezmelere düşünmek, “VinciSmile” ortodontiki bejergisiniň üstünlikli gutaryp boljakdygyny kesgitleýän esasy faktorlardan biridir.

×
×
×
×
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň