Sowal-jogap
 • 1. Düzüjiňiziň görünmeýänligi hakykatmy?

  “VinciSmile” düzüjisi aç-açan biomedikal polimer materiallaryndan ýasalýar.Görünmeýän diýen ýaly,
  adamlar muny geýýändigiňizi duýman bilerler.

 • 2. Dişlerimi düzetmek üçin näçe wagt gerek?

  Aslynda, bejermekde kesgitli enjam bilen arassa düzüjiniň arasynda kän bir tapawut ýok
  wagt.Bu siziň şahsy ýagdaýyňyza bagly we kliniki lukmanyňyzdan belli bir wagt soramaly.In
  käbir agyr ýagdaýlarda, geýen wagtyňyzdan başga bejerginiň wagty 1 ~ 2 ýyl bolup biler
  saklaýjy.

 • 3. Düzedişleriňizi geýeniňizde zyýany barmy?

  Täze sazlaýjy toplumyny geýeniňizden soň ilkinji 2 ~ 3 günüň içinde ortaça agyrylary duýarsyňyz
  düýbünden adaty we bu düzüjileriň dişleriňize ortodontiki güýç sarp edýändigini görkezýär.Agyry
  indiki günlerde kem-kemden ýok bolar.

 • 4.Meniň aýdyşym sazlaýjylaryňy geýmäge täsir edýärmi?

  Mümkin hawa, ýöne başynda bary-ýogy 1 ~ 3 gün.Siziň aýdyşyňyz kem-kemden kadaly ýagdaýa geler
  agzyňyzdaky deňleşdirijilere uýgunlaşýarsyňyz.

 • 5.Men aýratyn üns bermeli zadym barmy?

  Käbir aýratyn ýagdaýlarda deňleşdirijileri aýryp bilersiňiz, ýöne geýýändigiňize göz ýetirmeli
  düzüjileriňiz günde 22 sagatdan az bolmaly däldir.Içerki enjamlaryňyz bilen içgileri içmezligi maslahat berýäris
  kariesden we tegmillerden gaça durmak üçin.Deformasiýanyň öňüni almak üçin sowuk ýa-da gyzgyn suw ýok.

Has giňişleýin bilesiňiz gelýär

×
×
×
×
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň