නිෂ්පාදන_ලැයිස්තුව
නිෂ්පාදන_ලැයිස්තුව
බාගත බාගත

සර්කෝනියා

බාගත බාගත

Pmma

බාගත බාගත

දත්

උතුම් දත්
MHT-Multilayer High Translucent
උතුම් දත්
NOBILCAM HT-ඉහළ පාරභාසක සර්කෝනියා තැටිය සහ බ්ලොක්
උතුම් දත්
NOBILCAM GM-3D Gradient Multilayer Zirconia Disc සහ Block
උතුම් දත්
NOBILCAM බහු ස්ථර PMMA තැටි සහ අවහිර කිරීම
උතුම් දත්
NOBILCAM නම්යශීලී තැටි - දන්ත CADCAM විසඳුම
උතුම් දත්
NOBILCAM PMMA තැටි ඉවත් කර අවහිර කරන්න
උතුම් දත්
NOBILCAM Monolayer PMMA තැටි සහ අවහිර කිරීම
උතුම් දත්
Nobildent XL කෘතිම දත් දත් තෝරන්න
උතුම් දත්
Nobildent Prime DXL කෘතිම දත් දත්
Proseal F එනමල් ආලේපන ෙරසින්
HugeBond Universal Light Cure Dental මැලියම්
TopCEM Dual Cure Resin සිමෙන්ති
TopCEM සෙරමික් ප්‍රයිමර් සෙරමික් සම්බන්ධ කිරීමේ නියෝජිතයා
TopCEM Elite System අලවන ෙරසින් සිමෙන්ති විසඳුම
P-Etchant Phosphoric Acid Etching Gel
HF-Etchant Hydrofluoric Acid Etching Gel
TopCEM-RMGI ෙරසින් නවීකරණය කරන ලද වීදුරු අයනොමර් සිමෙන්ති-ලුටින්
TrusFIL Universal Composite Restorative
TrusFIL-Flow Flowable Composite Restorative
නිෂ්පාදන_ලැයිස්තුව
නිෂ්පාදන_ලැයිස්තුව
නිෂ්පාදන_ලැයිස්තුව
×
×
×
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න